Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

obchodní společnosti Sommelierský Servis s.r.o.

se sídlem Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno

identifikační číslo: 040 62 019

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88001 pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky www.vinovnici.cz; adresa pro doručování elektronické pošty je: vino@vinovnici.cz (dále jen „kontaktní e-mail“).

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sommelierský Servis s.r.o., se sídlem Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno, identifikační číslo: 040 62 019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88001 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou zletilou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.vinovnici.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od poskytovatele nebo využít poskytovanou službu, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb. Kupní smlouva, smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu a smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Poskytovatel je povinen oznámit změnu druhé straně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), který objednatel zadal při registraci prostřednictvím webové stránky. Objednatel má právo obchodní podmínky odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dvou (2) týdnů. Výpověď musí být doručena poskytovateli elektronickou poštou na kontaktní e-mail. Neučiní-li objednatel kroky k výpovědi smluvního vztahu z důvodu změny obchodních podmínek, má se toto za vyslovení souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem, a na základě toho předchozí obchodní podmínky pozbývají účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu údajů o své osobě a může uzavírat kupní smlouvy nebo smlouvu o poskytování služeb (dále jen „uživatelský účet“). Registrace objednatele je dobrovolná.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
  4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
  6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb
  1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním svých údajů a odesláním zvolené varianty služby kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ (dále společně jen „žádost o odběr“). Údaje uvedené objednatelem v žádosti o odběr jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
  2. V návaznosti na doručení žádosti o odběr poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v uživatelském účtu (dále jen „e-mail objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  3. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
  4. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout odběr objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.
  5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si objednatel hradí sám.
 4. Smlouva o poskytování služeb
  1. Předmětem smlouvy o poskytování služeb se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky objednateli spočívající v zajištění dodávek šesti (6), nebo čtyř (4) lahví vína (v závislosti na zvolené variantě služby) vybraných poskytovatelem objednateli jednou měsíčně, nebo jednou za dva (2) měsíce a to po celou dobu trvání smlouvy o poskytování služeb (dále jen „vinný balíček“).
  2. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje za poskytování služby platit poskytovateli odměnu ve výši uvedené na webové stránce s tím, že výše této odměny je určena v závislosti na zvolené variantě služby. Odměna poskytovatele za poskytování služby je hrazena průběžně a to vždy předem, před převzetím vinného balíčku, nebo bezprostředně poté, a to následujícími způsoby: 1) bezhotovostně platebním příkazem na účet poskytovatele číslo 2500794192 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s.; 2) v hotovosti v místě určeném objednatelem v objednávce; 3) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.
   Bližší informace ke způsobu platby jsou dostupné na: https://eshop.vinovnici.cz/dopravni-a-platebni-podminky/
  3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní e-mail.
  4. Práva a povinnosti smluvních stran související s dodávkami zboží, včetně práv a povinností stran z kupní smlouvy, upravují odstavce 5 až 9 obchodních podmínek.
 5. Kupní smlouva
  1. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a objednatelem prostřednictvím webové stránky ohledně prodeje zboží.
  2. Zbožím se rozumí vinné balíčky na základě odstavce 4.1 obchodních podmínek a dále další položky zobrazené na webové stránce poskytovatele. Dalšími položkami jsou především jednotlivé lahve vína, trvanlivé potraviny a dárkové předměty.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci objednávkového formuláře a jejich výše se odvíjí od volby objednatele. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  4. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy. Tyto údaje jsou dostupné na: https://eshop.vinovnici.cz/dopravni-a-platebni-podminky/
  5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Pro objednání zboží vyplní objednatel objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  7. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  8. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  9. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  10. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mail objednatele uvedený v uživatelském rozhraní či v objednávce. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  11. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
  12. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
 6. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby: 1) bezhotovostně platebním příkazem na účet poskytovatele číslo 2500794192 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s.; 2) v hotovosti v místě určeném objednatelem v objednávce; 3) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.
   Bližší informace ke způsobu platby jsou dostupné na: https://eshop.vinovnici.cz/dopravni-a-platebni-podminky/
  2. Společně s cenou zboží je objednatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  5. V případě úhrady opakovanou platbou se pravidelně každý předem daný den v měsíci jednou měsíčně, nebo jednou za dva (2) měsíce, podle zvolené varianty služby, z účtu objednatele strhne předem daná fixní částka za objednatelem zvolený produkt. Předem daný den je odvozen ode dne v měsíci, kdy byla provedena první objednávka daného produktu. Aby opakovaná platba proběhla úspěšně, objednatel je povinen mít na účtu dostatek finančních prostředků. V případě nedostatku finančních prostředků bude objednatel informován e-mailem, platba za dané období nebude objednateli stržena a produkt za dané období nebude doručen. Po předchozí písemné domluvě mezi smluvními stranami je možné uhradit platbu za cenu zboží, která nebyla stržena z účtu objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků na tomto účtu, náhradním způsobem, a zboží tak bude doručeno.
  6. V případě úhrady opakovanou platbou dává objednatel souhlas se založením a nastavením parametrů opakované platby. Dále tímto dává objednatel souhlas s uložením platebních údajů na straně poskytovatele platební brány. Poskytovatel platební brány je povinen se získanými údaji nakládat podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
  8. Poskytovatel nepožaduje od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odstavce 4.2 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  9. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odstavec 5.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na email objednatele, nebo jej přiloží vytištěný do obsahu zásilky.
  11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může objednatel zasílat na adresu sídla poskytovatele či na kontaktní e-mail.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy poskytovateli. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
  4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží poskytovateli dle odstavce 7.2 obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 7.1 obchodních podmínek vrátí poskytovatel plnění poskytnuté objednatelem objednateli do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odstavce 7.3 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy poskytovateli, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
  6. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.
  7. Do doby převzetí zboží objednatelem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Přeprava a dodání zboží
  1. Způsob doručení zboží určuje objednatel v rámci objednávkového formuláře, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
  2. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci nenese poskytovatel zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou zveřejněny na webové stránce poskytovatele.
  3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. Je-li poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání.
  5. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 9. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, poskytovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který poskytovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  3. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má objednatel právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá poskytovatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
  5. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 10. Zvláštní ustanovení pro osoby, které nejsou spotřebiteli
  1. V případě, že objednatel není spotřebitelem, ustanovení odstavce 7 a ustanovení odstavce 9.2 až 9.5 obchodních podmínek se nepoužijí.
 11. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 12. Ochrana osobních údajů objednatele
  1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Objednatel udělením souhlasu souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a ze smlouvy o poskytování služeb a vymáhání práv ze smluv. Pokud objednatel souhlasil se založením uživatelského účtu, souhlasí také se zpracováním osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu.
  4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
  5. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám s výjimkou osob dopravujících zboží nebo osob provádějících platební styk.
  6. Osobní údaje poskytnuté dle tohoto článku budou zpracovávány do doby písemného vyjádření objednatele o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu nebo kontaktní email poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a jsou dostupné pouze poskytovateli.
  7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a prohlašuje, že údaje sděluje poskytovateli z vlastní svobodné vůle.
  8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (odstavec 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 1) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení; 2) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Objednatel bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené poskytovateli pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený poskytovateli pro marketingové účely je platný po dobu 5 let, nejpozději však do odvolání souhlasu objednatelem. Z odběru obchodních sdělení se může objednatel snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského účtu nebo napsáním písemné žádosti poskytovateli.
  2. Osobní údaje poskytnuté dle předchozího odstavce se zavazuje poskytovatel používat pouze pro své účely a nebude je předávat třetím stranám.
  3. Webové rozhraní může automaticky ukládat tzv. cookies na počítač objednatele. Další informace o cookies, jejich využívání poskytovatelem a způsob zabránění jejich ukládání je uveden na: https://eshop.vinovnici.cz/cookies/
 14. Trvání smlouvy o poskytování služeb
  1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. V případě podání výpovědi ze strany objednatele před daným dnem v měsíci, kdy má proběhnout platba, tedy před povinností uhradit kupní cenu, je smlouva ukončena s okamžitou platností k datu podání výpovědi a balíček již nebude doručován. Pokud byla výpověď podána po daném dni v měsíci, kdy má proběhnout platba, tedy nastala povinnost uhradit kupní cenu, je smlouva ukončena po uplynutí výpovědní lhůty jeden (1) měsíc a vinný balíček za dané období bude ještě doručován a objednatel má povinnost tento balíček přijmout. Výpověď musí být doručena poskytovateli v písemné formě, a to do 5 pracovních dní od sepsání výpovědi.
  2. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
  3. Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.
  4. Ukončením smlouvy o poskytování služeb nejsou dotčena práva a povinnosti z kupní smlouvy.
 15. Práva a povinnosti spojená s užíváním webové stránky
  1. Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
  2. Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
  3. Ustanovení odstavce 15.2 se obdobně vztahuje na veškeré materiály poskytovatele.
 16. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu. V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 17. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky, právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb a právní vztahy z kupní smlouvy se řídí českým právem.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb, kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva a smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
 18. Kontaktní údaje poskytovatele

Adresa:

Sommelierský Servis s.r.o.
Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno

Kontaktní adresa elektronické pošty:
vino@vinovnici.cz

V Brně dne 1. 5. 2018.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.